آسیبی که پ.ک.ک به کردها رسانده است، کسی نرسانده است