خانواده چور، یکی از خانواده های متحصن کننده جلوی ساختمان ه.د.پ، اظهار کردند که فرزندانشان می خواهند از دست پ.ک.ک فرار کنند ولی می ترسند که پ.ک.ک به آنها آسیب برساند.
بیشتر بخوانید