5 خانواده ایرانی نیز در اعتراض به ربودن شدن فرزندشان جلوی ساختمان حزب دموکراتیک خلق ها شروع به تحصن کردند.
بیشتر بخوانید