یک خانواده ای دیگری که جلوی ساختمان حزب دموکراتیک خلق ها به تحصن نشسته بود، به فرزندش رسید.
بیشتر بخوانید