'Ankara-Niğde Otoyolu Projesi' için genelge yayımlandı

"Ankara-Niğde Otoyolu Projesi" işlerinin belirlenen süre içerisinde tamamlanabilmesi için Başbakan Binali Yıldırım tarafından genelge yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Başbakan Binali Yıldırım'ın imzasıyla "Ankara-Niğde Otoyolu Projesi" konulu 17 maddelik genelge yayımlandı.

Buna göre, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından ihalesi yapılan "Ankara-Niğde Otoyolu Projesi" işlerinin belirlenen süre içerisinde tamamlanabilmesi için bazı tedbirlerin alınması uygun görüldü.

Proje kapsamında yapılacak kamulaştırmalar için gerekli olacak ödeneklerin serbest bırakma işlemleri, işlerin gecikmesine meydan verilmeyecek şekilde yapılacak, yılı ödeneklerinin tamamının ilk 3 ayda serbest bırakılması sağlanacak.

İmar planı ve değişiklikler en kısa sürede neticelendirilecek

Proje güzergâhında yapılması gereken imar planı ve değişiklikleri, ilgili idareler tarafından 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 19'uncu maddesinde belirtilen azami sürelerin sonu beklenmeksizin en kısa sürede neticelendirilecek.

Proje güzergâhında yapılması gereken imar planı çalışmaları ve bu çalışmalara altlık teşkil edecek hâlihazır haritaların üretimi, kıyı kenar çizgisinin tespiti, imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporlarının hazırlanması ve onaylanmasına ilişkin her türlü iş ve işlemler, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca en kısa zamanda sonuçlandırılacak.

Proje güzergâhında bulunan su, kanalizasyon, doğalgaz ve petrol boru hatları ile elektrik, haberleşme hatları ve tesislerinin güzergâh dışına taşınması sırasında bunlara ilişkin KGM ilgili birimleri tarafından talep edilecek izin, onay, kabul gibi iş ve işlemler, ilgili kuruluşlar tarafından geciktirilmeksizin yerine getirilecek.

Projenin yapımı için gerekli olacak taş ocakları, kum-çakıl ocakları ve ariyet ocakları, enerji nakil hatları, depo alanları, hazır beton tesisleri, asfalt plenti ile alt ve üstyapı imalatları için gereken üretim tesislerinin kamulaştırma, üretim izni, ruhsat ve tahsis işlemlerinin hızla gerçekleştirilebilmesi için gereken işlemler, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca öncelikli ve ivedi olarak neticelendirilecek.

Projenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan hazinenin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar ile ormanlık alanlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazların KGM'nin talebi doğrultusunda tahsis, izin, irtifak, devir veya yola terkin işlemlerinin hızla yürütülebilmesi için gerekli önlemler ilgili idarelerce alınacak, bunun için gerekirse mevzuatı çerçevesinde ilgili idarelerin taşra birimleri de yetkilendirilerek gecikmeye mahal verilmeyecek.

Toplulaştırma çalışmalarına öncelik

Proje güzergâhında yapılacak veya yaptırılacak toplulaştırma çalışmalarına öncelik verilecek. Proje güzergâhında yapılacak kamulaştırmalar için açılan bedel tespit ve tescil davalarının kısa sürede neticelenebilmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca gerekli tedbirler alınacak, kamulaştırılacak taşınmazların değer tespitine yönelik olarak, KGM'nin ve mahkemelerin talep edeceği bilgi ve belgeler ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından özen gösterilerek en kısa zamanda gönderilecek.

Proje için 5 Eylül 2016 tarihli ve 4280 sayılı ÇED olumlu kararı alınmış olup, çevre mevzuatı gereğince alınması gereken izinlere ilişkin verilecek görüşler Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca acele olarak sonuçlandırılacak.

Proje güzergâhı kapsamında bulunan veya yol yapım çalışmaları sırasında ortaya çıkacak taşınır ve taşınmaz tabiat ve kültür varlıklarına konu olan buluntulara rastlanması durumunda durum ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne ve/veya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu ile diğer ilgili özel kurullara bildirilecek ve komisyon ve/veya kurullar kanuyu gündemine ivedilikle alacak. Bu konudaki komisyon ve kurul çalışmalarına sadece üyelere konu hakkında bilgi vermek üzere KGM teknik elemaları da çağırılacak, çalışmaların projenin özellikleri de dikkate alınarak, gecikmesine meydan verilmeden yapılması sağlanacak.

Projeye öncelik verilecek

Ankara-Niğde Otoyolu Projesi, etkileşim halinde olduğu veya etkileşime girebileceği diğer projelere göre öncelik teşkil edecek.

Projenin hazırlanması için izinler ivedilikle sağlanacak

İhtiyaç olması halinde projenin hazırlanması için fotogrametrik ve yersel yöntemle alım için gereken uçuş izinleri ile diğer tüm izinlerin ivedilikle verilmesi sağlanacak.

Askeri alanlarda çalışma (proje ve kamulaştırma planları) yapmak için gerekli izin süreçleri en seri şekilde tamamlanacak, çalışmaların tamamlanabilmesi için verilecek müsaadenin, işlemlerin gerektirdiği süreleri ihtiva etmesine özen gösterilecek.

Proje ile ilgili her türlü plan, proje, yapım ve detay çalışmaları sırasında iş ve işlemlerin hızlı ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi için KGM merkez birimlerine, Karayolları 4'üncü (Ankara) Bölge Müdürlüğü ile KGM'nin görev ve yetki vereceği diğer taşra birimlerine, idare adına iş yapan yüklenici ve alt yüklenicilere tüm kamu kurum ve kuruluşları ile valilikler tarafından mevzuatı gereğince gerekli yardım ve destek sağlanacak. (Hamza Adiyaman - İLKHA)

İlgili Haberler

Editörün Seçtikleri

Mobil Uygulamamızı İndirin

Öne Çıkan Haberler