Sadaka-i Cariye olarak evini vakfetti
Sadaka-i Cariye olarak evini vakfetti