Kurdish Islamic Leader visits HÜDA PAR Chairman in Ankara

Kurdish Islamic Leader visits HÜDA PAR Chairman in Ankara