هشتمین نشست علما در دیاربکر برگزار خواهد شد

هشتمین نشست علما در دیاربکر برگزار خواهد شد