نوبت فرزند خانواده ها در روز 210 ام ادامه دارد

هداپار سفارت فلسطین را زیارت کرد

یکی دیگر از خانواده های تحصن کننده به فرزندش رسید

شرکت دو خانواده دیگر در نوبت فرزند

دست ایتام اروپا به کمکهای خود در آفریقا ادامه می دهد

ساخت دو مسجد در اوگاندا توسط وقف دست ایتام اروپا

فرزند دو خانواده تحصن کننده تسلیم شدند