اشغالگران صهیونیستی به مسجد اقصی یورش بردند

اشغالگران صهیونیستی به مسجد اقصی یورش بردند