رژیم صهیونیستی قدس را آرام آرام اشغال می کند

رژیم صهیونیستی قدس را آرام آرام اشغال می کند