حماس: نمایندگی خود را در دمشق افتتاح می کنیم

حماس: نمایندگی خود را در دمشق افتتاح می کنیم