توزیع غذای داغ توسط وقف کاروان امید به دانش آموزان حوزه در افغانستان

توزیع غذای داغ توسط وقف کاروان امید به دانش آموزان حوزه در افغانستان