افتتاح مسجد توسط وقف کاروان امید در افغانستان

افتتاح مسجد توسط وقف کاروان امید در افغانستان