Yurt kanununda önemli değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlanan KHK'ye göre, yurt ve benzeri kurumların kurucularında, kurucu temsilcilerinde ve personelinde devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen oluşumlarla irtibatı olmaması şartı aranacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında OHAL kapsamında yayımlanan 694 sayılı KHK'ye göre, 24 Mart 1950 tarihli ve 5661 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri Hakkındaki Kanuna Ek Kanun'a önemli değişiklikler eklendi.

Yeni KHK'ye göre, Yurt ve benzeri kumruların kurucularında, kurucu temsilcilerinde ve personelinde; 26/9/2004 talihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası ya da affa uğramış olsa bile Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ve 11 /10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında işlenen suçlardan ceza almamış olması veya haltlarında bu suçlardan dolayı kovuşturma bulunmaması, terör örgütlerine ya da Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti ya da iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmaması şartı aranacak.

Yapılan inceleme, soruşturma ve denetimlerle yurt ve benzeri kurumun;

a) Bakanlıkça onaylı yerleşim planında izinsiz değişiklik yapması,

b) Mevzuatta belirtilen sayıda personel çalıştırmaması veya mevzuata aykırı personel çalıştırması,

c) Barınma hizmetine ilişkin yükümlülük veya taahhütlerini yerine getirmemesi, ç) Sözleşme veya taahhütnamelerinde usulsüzlük yapması,

d) Bu Kanun ve buna dayanılarak yürürlüğe konulan yönetmelik, yönerge ve genelge hükümlerine aykırı fiillerde bulunması,

e) Kurum açma izninde belirlenen öğrenim düzeyi ve cinsiyetine aykırı öğrenci barındırması, f) kayıt dışı öğrencileri veya Öğrenci olmayan kişileri barındırması,

g) Kurum açma şartlarından herhangi birini kaybetmesi,

 ğ) Kurum açma izninde belirlenen amaç dışında kullanılması,

h) Yönetmelikle düzenlenen şartları yerine getirmeden kapatılması, hâllerinin tespitinde; {a), (b). (c), (ç) ve (d) bentlerindeki fiiller için brüt asgari ücretin 2 katı; (e), (f) ve (g) bentlerindeki fiiller için brüt asgari ücretin 3 katı; (ğ) ve (h) bentlerindeki fiiller için brüt asgari ücretin 5 katı idari para cezası uygulanacak.

(ğ) ve (h) bentlerindeki fiilleri işleyen kurumların kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatları iptal edilecek. (ğ) ve (h) bentlerindeki fiillerin dışındaki fiillerin tekrarı halinde idari para cezası miktarı ilgili bentler için belirlenen para cezası miktarlarının 5 katı olarak uygulanacak ve bu bentlerdeki fiillerin üçüncü kez tekrarlanması halinde ise kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilecek. Bu fıkranın (ğ) ve (h) bentlerinin dışındaki bentlerde belirtilen fiiller nedeniyle İdarî para cezası verilmesi hâlinde ceza tebliğ edilecek ve idari para cezasına neden olan hususun giderilmesi için ilgili kuruma en fazla 3 ay süre verilecek. Bu süre sonunda idari para cezasına neden olan hususların devam ettiğinin tespiti halinde ise yeniden kanuni işlem yapılacak.

Yurt ve benzeri kurumlar, ortaokul, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine barınma hizmeti vermek amacıyla açılacak ve bu Kanun ile 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitini Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13'üncü maddesine göre işyeri açma ve çalışma ruhsatı alacak. Öğrenim düzeyine göre barınma hizmeti verilecek öğrenciler ile bu hizmetin verilebileceği kurumlar ve bu hizmeti sunacak gerçek ve tüzel kişilerin nitelikleri yönetmelikle belirlenecek.

Ruhsatsız yurtlar valilikçe kapatılacak

Her ne ad altında olursa olsun, öğrenci barınma hizmetlerine ilişkin faaliyetlerin ruhsatsız yürütülmesi halinde brüt asgari ücretin yirmi katı idari para cezası uygulanacak ve bu yerler valilikçe kapatılacak.

Kurum açma izni verilen kuramlardan, altı ay içerisinde barınma hizmetine başlamayan, faaliyete başladıktan sonra faaliyetine izinsiz ara veren kuramların kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilecek.

Ruhsatı iptal edilen kurumların kurucularına "5 yıl" sınırlaması

Denetim veya soruşturma sonucunda kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilen kurumların kurucuları, beş yıl geçmeden tekrar kurum açamayacak, devralamayacak veya ortak olamayacak. Aynı durum, kurucu temsilcisinin kurumun kapatılmasına sebep olan eylemlerinin tespiti halinde kurucu temsilcisi için de geçerli olacak.

Kapanan veya kapatılan kurum; yönetici, personel ve öğrencilerle ilgili bütün defterlerini, dosyalarını ve diğer evrakını ilgili milli eğitim müdürlüğüne teslim etmeye mecbur olacak. Teslimden kaçman veya bu görevi savsaklayan kuruculara brüt asgari ücretin 5 katı idari para cezası verilecek. İdari para cezası, kurum açma iznini vermeye yetkili makam tarafından uygun görülmesi halinde verilecek.

Yurtların alkol satan yerlere uzaklığı en az 100 metre olacak

Ortaokul ile ortaöğrenim öğrencilerine barınma hizmeti veren yurtlar ve benzeri kurumlar ile umuma açık yerler ve alkollü içki satılan yerler arasında en az yüz metre mesafe bulunması esas alınacak. Yükseköğrenim öğrencilerine barınma hizmeti veren yurtlar ve benzeri kuramların bu yerlere uzaklığı kurum türlerine göre yönetmelikle belirlenecek. (İLKHA)

İlgili Haberler

Editörün Seçtikleri

Öne Çıkan Haberler